Studije slučaja

Na ovoj stranici postavili smo određeni broj studija realnih slučajeva iz naše prakse. Slučajevi su reprezentativni, kompanije su domaće, rešenja su realizovana u praksi, a prezentovani podaci i snimci su realni. Uživajte...

Studija slučaja kompenzacije reaktivne snage mašine za tačkasto zavarivanje

posted Mar 12, 2010, 11:17 AM by nikola laketic   [ updated Mar 27, 2010, 2:38 AM ]

Oprema za proizvodnju armaturne mreže je veoma specifična sa stanovišta kompenzacije reaktivne snage. Kao prvo električni luk generiše širok spektar viših harmonika, drugo: strujni impuls traje jako kratko - oko 200 ms, treće: brzina i amplituda promene struje su veoma visoke oko 1200 A / 20 ms. Jasno je da reaktivnu snagu ovakvih mašina ne možemo kompenzovati klasičnom opremom, kako zbog moguće rezonanse tako i zbog oscilacija napona koji utiču na kvalitet zavara, tj. osnovnog proizvoda. S obzirom na navedene probleme fabrike armaturnih žica uglavnom ostavljaju ove mašine nekompezovanim. Posledica su visoki računi za utrošenu reaktivnu energiju. U ovoj studiji slučaja prikazali smo kako smo uspešno rešili ovaj problem u najvećoj domaćoj fabrici za proizvodnju armaturne žice.

Studija slučaja: tranzijent pri uključenju kondenzatorskih baterija

posted Mar 12, 2010, 11:12 AM by nikola laketic   [ updated Jun 3, 2010, 7:53 AM ]

Pogledajte kako izgleda struja uključenja kondenzatorske baterije u slučaju kada se baterija priključuje preko kontaktora, a kako kada se priključuje preko tiristorskog modula.

Studija slučaja rezonanse 2

posted Mar 12, 2010, 10:52 AM by nikola laketic

U jednoj beogradskoj štampariji dnevnih novina dolazi do neočekivanih problema tokom procesa štampe. Regulatori na roto-liniji prijavljuju gubitak sinhronizacije i naglo prekidaju proces štampe. Pored problema sa čišćenjem linije, ponovnim uvlačenjem papira i nastavkom štampe, najvažnija posledica je bila da ove dnevne novine nisu mogle biti odštampane i distribuirane potrošačima na vreme. Uzrok? Naravno - nestručno izabran tip opreme za kompenzaciju reaktivne snage i sa time vezana rezonansa koja je izazvala gubitak sinhronizacije regulatora. Rešenje? Pa pročitajte studiju...;-)

Studija slučaja rezonanse 1

posted Mar 12, 2010, 10:39 AM by nikola laketic

Ova studija pokazuje koliko je lako i jednostavno izazvati rezonansu između namotaja transformatora i nestručno izabrane opreme za kompenzaciju reaktivne snage. Merenja električnih veličina na samom transformatoru, bez uključene kompenzacije, ne pokazuju na prvi pogled da je situacija na granici. Međutim iole ozbiljnija analiza uticaja ugradnje kondenzatorskih baterija pokazuje da rezonansa samo što nije nastupila. U ovom slučaju, na žalost, oprema za kompenzaciju reaktivne snage ugrađena je bez ozbiljne analize i rezultate možete videti u ovoj studiji.

Studija slučaja poslovne zgrade

posted Mar 12, 2010, 10:26 AM by nikola laketic   [ updated Mar 12, 2010, 10:35 AM ]

Poslovne zgrade su specifični potrošači zbog visoke koncentracije opreme koja generiše više harmonike: osvetljenje, HVAC oprema, pogoni liftova, ogromna količina računara i monitora, UPS-ovi, itd... Ukoliko se nedovoljno pažljivo izvrši izbor opreme za kompenzaciju reaktivne snage ovakvih objekata, tj. izabere se tipska oprema sa klasičnim kondenzatorskim baterijama, doći će do pojave rezonance i izobličenja napona napajanja za sve potrošače u objektu. Rezultat je povećani broj kvarova i otkaza osetljive opreme, gubitak podataka, bezrazložno reagovanje zaštite i isključenje potrošača, povećani troškovi održavanja itd... U studiji u prilogu pogledajte kako u realnosti izgledaju posledice lošeg izbora opreme za kompenzaciju i kako se taj problem propisno rešava.

Studija slučaja - DC motor velike snage

posted Oct 14, 2009, 11:50 PM by Michael Gibbs   [ updated Jun 25, 2017, 5:35 AM by nikola laketic ]

DC motor je snažan izvor viših harmonika. U ovom slučaju radi se o motoru velike snage i smetnje koje je unosio u mrežu su bile velike. Situaciju je komplikovalo i postojanje stare opreme za kompenzaciju reaktivne snage u trafo stanici. Jedino rešenje je bilo pasivno filtriranje viših harmonika. Izvršili smo merenja, analizirali snagu i uticaj dominantnih harmonika i projektovali odgovarajući namenski filter. Rezultati? Pa pročitajte studiju...

1-6 of 6