Objave‎ > ‎

Valjaonica Bakra Sevojno

posted Feb 9, 2010, 8:45 AM by nikola laketic   [ updated Apr 6, 2010, 11:08 AM ]

Valjaonica Bakra Sevojno pustila je u rad sistem za nadzor i kontrolu troškova električne energije u mreži 110/6 kV.  Sistem je baziran na mrežnim analizatorima proizvođača CIRCUTOR i softveru POWER STUDIO SCADA istog proizvođača. Sistem je isporučio i pustio u rad Avalon Partners. Zaposleni u PJ Energetika su aktivno učestvovali u stvaranju SCADA aplikacije, zbog čega je aplikacija potpuno prilagođena potrebama VBS. 

Na mestima preuzimanja energije ugrađeni su mrežni analizatori tipa CVM k2 visoke klase tačnosti 0.2%, sa zadatkom da prate preuzetu energiju i kvalitet napona u mreži 110 kV i 6 kV (propadi napona, komutacioni i atmosferski prenaponi, tokovi viših harmonika, flikeri,...). Ovi analizatori prate sve parametre kvaliteta napona i generišu izveštaje prema EN50160. Zahvaljujući ovim uređajima, moguće je zabeležiti sve poremećaje u mrežnom naponu i uporediti ih sa podacima iz proizvodnje. Na osnovu toga analiziran je uticaj poremećaja na proizvodnju i rad ključnih mašina u pogonu, i donete su preventivne mere za minimizaciju gubitaka usled poremećaja u napajanju. 

Na svim ključnim izvodima 6 kV industrijske mreže VBS postavljeni su mrežni analizatori tipa CVM 96, koji u realnom vremenu prate sve elektroenergetske parametre na datom izvodu (snage, napone, struje, faktor snage, THD faktore,...). 

Napredni Power Studio SCADA softver, napravljen specijalno za energetske aplikacije, prikuplja, memoriše i prikazuje podatke sa svih analizatora u realnom vremenu. Rukovaoci u TS na računaru za komandnim pultom imaju u svakom trenutku pregled nad kompletnim EES valjaonice, što je izuzetno važno kada je potrebno brzo doneti ispravnu odluku. Softver memoriše sve promene svih veličina u EES tako da se jednostvno mogu pregledati promene napona, struja, snaga, itd u za bilo koji period. Odavde se vrši i upravljanje proizvodnjom u cilju ograničenja troškova vršne snage, s obzirom da se na jednom mestu stiču podaci o ukupnom opterećenju fabrike i učešću svih njenih celina u vrhu. Power Studio SCADA je poznat po svom modulu za automatsko generisanje izveštaja, odakle dolaze dnevni, nedeljni, mesečni i godišnji izveštaji o utrošenoj električnoj energiji i vršnoj snazi, učešću delova fabrike u ovim troškovima, kao i o učešću troškova električne energije po jedinici proizvoda.

Ugradnjom ovog sistema VBS strogo kontroliše troškove električne energije, optimizuje  proizvodnju u cilju smanjenja troškova, analizira uticaj kvaliteta napona na zastoje u proizvodnji i ostvaruje efikasno upravljanje svojim EES.Comments