Objave

Na ovoj stranici objavljujemo interesantne novine i dostignuća u našem poslovanju.

Efekti povećanog harmonijskog izobličenja napona i struja

posted Nov 26, 2016, 11:52 PM by nikola laketic


U modernim industrijskim pogonima sve je veća upotreba energetske elektronike i frekventno regulisanih pogona, a sa time su i sve veća harmonijska izobličenja napona i struja. U prilogu objavljujemo tehnički članak o efektima koji povećan sadržaj viših harmonika napona i struja ima na potrošače u klasičnom industrijskom pogonu. U članku su objašnjeni dominantni efekti i manifestacije. Članak je namenjen svim pogonskim inženjerima kako bi bolje razumeli uticaj harmonijskih izobličenja i eventualno prepoznali neki od simptoma koji se možda javljaju u pogonu, a nisu do sada mogli biti objašnjeni.

Kompenzacija reaktivne snage površinskog kopa

posted Nov 26, 2016, 11:38 PM by nikola laketic   [ updated Jun 25, 2017, 5:34 AM ]Na površinskom kopu rudnika bakra radi veći broj bagera koji se napajaju iz trafo stanice TS 35/6 kV. Zbog prirode posla opterećenje pogonskih agregata bagera je veoma dinamično, a brzina promene izrazito visoka. Promene snage su izrazite kako po amplitudi tako i po brzini. Aktivna snaga se kreće u opsegu 0.5-2.6 MW. Reaktivna snaga se kreće u opsegu 0.9-3.2 MVAr. Prosečni faktor snage iznosio je 0.64.

Ovako brze i velike promene snage dovode do velikih varijacija napona, a loš faktor snage dovodi do povećanih padova napona, povećanih gubitaka u vodovima i transformatorima, kao i do povećanih troškova za električnu energiju. U sistemu Elektroprivrede Srbije dozvoljeni faktor snage je 0.95, ali svaki utrošeni kVArh se naplaćuje. Stoga je investitor zahtevao da se postigne faktor snage od 0.99 ind.. Zbog brzine promene reaktivne snage klasična kompenzacija reaktivne snage je bila teško izvodljiva, jer bi zbog sporosti kontaktorske regulacije došlo do velikih oscilacija reaktivne snage i nedozvoljenih varijacija u naponu napajanja.

Problem je uspešno rešen primenom regulacije u realnom vremenu, sa konstantom reagovanja od 16ms. Studija slučaja u prilogu.

Rešen problem propada napona

posted Nov 26, 2016, 11:25 PM by nikola laketic   [ updated Jun 25, 2017, 5:32 AM ]


   
U pogonu za proizvodnju peleta radi linija drobilice 500 kW, 0.4 kV. Režim rada je takav da se drobilica hrani linijom za dopremu debala i čeljust drobilice u nekoliko ciklusa drobi po dva-tri debla odjednom. Ciklus traje oko 2-3 sekunde i ponavlja se na svakih par sekundi. Tokom svakog ciklusa struja dostiže i do 3500 A, što dovodi do velikih propada napona i do 280 V, tj. 28%.

Zbog ovako visokih propada napona korisni momenat motora je  iznosio svega oko polovine nominalnog momenta, pa drobljenje duže traje, te pogon ne može da radi sa nominalnim kapacitetom. Zbog toga su povećani troškovi poslovanja, kao i računi za utrošenu električnu energiju.

Dodatno, veliki strujni udari stvaraju problem u lokalnoj distributivnoj mreži, te je elektrodistributivno preduzeće zatražilo smanjenje injekcije poremećaja u mrežu pod pretnjom isključenja sa mreže.

Stručni tim Avalon Partnersa je uspešno rešio problem, studija slučaja je u prilogu.

Površinski kopovi JP RB Kolubara

posted Feb 9, 2010, 9:19 AM by nikola laketic   [ updated Feb 14, 2010, 6:00 AM ]


JP RB Kolubara smo isporučili i pustili u rad vrhunski sistem za praćenje kvaliteta napona i poremećaja u mreži 110/35 kV. Sistem se sastoji od 5 mrežnih analizatora tipa ELSPEC 4430 visoke klase tačnosti i velike brzine snimanja (klasa 0.1, 1024 odbirka/periodi). Uređaji u realnom vremenu prate i memorišu 4 napona i 4 struje u izvodima koji napajaju površinske kopove RB Kolubara. Svi rezultati smeštaju se na centralnom serveru u SQL bazu podataka. Isporučen je i softverski paket INVESTIGATOR v. 2.0 za analizu snimljenih podataka. Ovaj paket je trenutno najmoderniji softver za analizu tranzijenata u mrežama visokog napona.

Valjaonica Bakra Sevojno

posted Feb 9, 2010, 8:45 AM by nikola laketic   [ updated Apr 6, 2010, 11:08 AM ]


Valjaonica Bakra Sevojno pustila je u rad sistem za nadzor i kontrolu troškova električne energije u mreži 110/6 kV.  Sistem je baziran na mrežnim analizatorima proizvođača CIRCUTOR i softveru POWER STUDIO SCADA istog proizvođača. Sistem je isporučio i pustio u rad Avalon Partners. Zaposleni u PJ Energetika su aktivno učestvovali u stvaranju SCADA aplikacije, zbog čega je aplikacija potpuno prilagođena potrebama VBS. 

Na mestima preuzimanja energije ugrađeni su mrežni analizatori tipa CVM k2 visoke klase tačnosti 0.2%, sa zadatkom da prate preuzetu energiju i kvalitet napona u mreži 110 kV i 6 kV (propadi napona, komutacioni i atmosferski prenaponi, tokovi viših harmonika, flikeri,...). Ovi analizatori prate sve parametre kvaliteta napona i generišu izveštaje prema EN50160. Zahvaljujući ovim uređajima, moguće je zabeležiti sve poremećaje u mrežnom naponu i uporediti ih sa podacima iz proizvodnje. Na osnovu toga analiziran je uticaj poremećaja na proizvodnju i rad ključnih mašina u pogonu, i donete su preventivne mere za minimizaciju gubitaka usled poremećaja u napajanju. 

Na svim ključnim izvodima 6 kV industrijske mreže VBS postavljeni su mrežni analizatori tipa CVM 96, koji u realnom vremenu prate sve elektroenergetske parametre na datom izvodu (snage, napone, struje, faktor snage, THD faktore,...). 

Napredni Power Studio SCADA softver, napravljen specijalno za energetske aplikacije, prikuplja, memoriše i prikazuje podatke sa svih analizatora u realnom vremenu. Rukovaoci u TS na računaru za komandnim pultom imaju u svakom trenutku pregled nad kompletnim EES valjaonice, što je izuzetno važno kada je potrebno brzo doneti ispravnu odluku. Softver memoriše sve promene svih veličina u EES tako da se jednostvno mogu pregledati promene napona, struja, snaga, itd u za bilo koji period. Odavde se vrši i upravljanje proizvodnjom u cilju ograničenja troškova vršne snage, s obzirom da se na jednom mestu stiču podaci o ukupnom opterećenju fabrike i učešću svih njenih celina u vrhu. Power Studio SCADA je poznat po svom modulu za automatsko generisanje izveštaja, odakle dolaze dnevni, nedeljni, mesečni i godišnji izveštaji o utrošenoj električnoj energiji i vršnoj snazi, učešću delova fabrike u ovim troškovima, kao i o učešću troškova električne energije po jedinici proizvoda.

Ugradnjom ovog sistema VBS strogo kontroliše troškove električne energije, optimizuje  proizvodnju u cilju smanjenja troškova, analizira uticaj kvaliteta napona na zastoje u proizvodnji i ostvaruje efikasno upravljanje svojim EES.LOHER ELEKTRO hibridni filtri viših harmonika

posted Feb 9, 2010, 8:01 AM by nikola laketic   [ updated Apr 2, 2010, 2:43 AM ]

Ispravljač DC motora mašine za balansiranje rotora vetrogeneratora stvara visoka izobličenja u naponu i struji, zbog čega čitava fabrika ima problema sa napajanjem osetljivih potrošača. Zbog ovih izobličenja bilo je nemoguće izvršiti kompenzaciju reaktivne snage klasičnim putem, te su i računi za struju bili visoki. Avalon Partners je izvršio merenja i analizu kvaliteta napona u pogonu i isprojektovao hibridni fitler viših harmonika. Po ugradnji filtra, došlo je do vidnog poboljšanja kvaliteta napona, tj. smanjenja sadržaja viših harmonika u mreži, a reaktivna snaga je u potpunosti kompenzovana. Na ovaj način Loher Elektro je ostvario dvostruku dobit, poboljšao je kvalitet napona napajanja i smanijo troškove po računu za utrošenu električnu energiju. Investicija u filter se isplatila u izuzetno kratkom roku. Pogledajte našu studiju slučaja.

EUROPOLIS ultra brza kompenzacija linija za tačkasto zavarivanje

posted Feb 9, 2010, 8:01 AM by nikola laketic   [ updated Apr 2, 2010, 4:15 AM ]

Najpoznatija domaća fabrika za proizvodnju armaturne žice izvela je projekat smanjenja potrošnje reaktivne energije u saradnji sa Avalon Partners doo. U pogonu armaturne žice, dominantni potrošači su dve linije za tačkasto zavarivanje proizvođača Schlatter. Karakteristika ovih linija je izuzetno velika struja zavarivanja (1200 A) koja traje veoma kratko (100-200 ms) i ponavlja se u redovnim vremenskim intervalima (1-2 sec). Struja zavarivanja, sama po sebi, je izuzetno bogata višim harmonicima i kompenzacija reaktivne snage klasičnog tipa je kontraindikovana zbog nastanka rezonanse.

Avalon Partners je izvršio stručna merenja i analizu napona i struja, te projektovao i ugradio opremu za ultrabrzu filtersku kompenzaciju reaktivne snage. Rezonantna učestanost filterskih koraka je podešena tako da filtrira struje dominantnih harmonika, a istovremeno generiše reaktivnu snagu na osnovnoj učestanosti. Oprema je tiristorskog tipa zbog velike brzine reagovanja, tj. praktično trenutnog uključenja kompletne raspoložive reaktivne snage u trenutku kada glave za zavarivanje uspostave električni luk na armaturnoj žici. Podjednako važno je i praktično trenutno isključenje kompletne reaktivne snage opreme za kompenzaciju u trenutku kada se zavarivački strujni impuls ugasi. Zahvaljujući brzoj filterskoj kompenzaciji, oscilacije napona tokom zavarivačkog ciklusa su eliminisane, tj. napon električnog luka je stabilan i konstantan. Ovim je kvalitet zavarenog spoja značajno unapređen, a proizvodi fabrike Europolis su postali još bolji.

Ultra brza kompenzacija je izuzetno efikasan i jedini pouzdan način za filtriranje viših harmonika i kompenzaciju reaktivne snage u ekstremno brzo promenljivim pogonima. Pogledajte našu studiju slučaja.

Pogledajte video: struja u trafo stanici tokom rada mašine za armaturnu žicu. Ampermetri su trenutnog tipa tako da se oscilacije struje jako lepo primećuju. (NAPOMENA: ovaj video nije snimljen u TS Europolis)

YouTube VideoPogledajte video: promena napona u trafo stanici tokom rada mašine za armaturnu žicu. Ampermetri pokazuju srednju 15-minutnu vrednost struje, tako da se oscilacije struje ne vide. Zato je voltmetar trenutnog tipa.

Promena naponaKnjaz Miloš - totalna kontrola troškova

posted Jan 23, 2010, 8:15 AM by nikola laketic   [ updated Mar 27, 2010, 3:38 AM ]

Knjaz Miloš je u svojoj fabrici u Aranđelovcu izvršio kompletnu racionalizaciju potrošnje električne energije uz pomoć stručnjaka iz preduzeća Avalon Partners.
 
Sve trafo stanice (ukupno šest) su opremljene opremom za filtersku kompenzaciju reaktivne snage. Od toga, u dve trafo stanice instalirana je oprema za brzu kompenzaciju tiristorskog tipa, kako bi se efikasno ispratio dinamički rad linija za punjenje PET boca. Kao rezultat ukupni faktor snage fabrike je dostigao 0.97, što je rezultovalo drastičnim smanjenjem računa za utrošenu električnu energiju i rasterećenjem trafo stanica. Ovo poslednje je omogućilo veću fleksibilnost u planiranju i raspoređivanju novih potrošača pri povećanju kapaciteta fabrike.
Od januara 2010. fabrika je u saradnji sa Avalon Partners započela radove na postavljanju i umrežavanju analizatora potrošnje el. energije po trafostanicama i pogonima fabrike. Ovaj sistem će biti nadziran od strane centralnog računara i u realnom vremenu će pratiti potrošnju električne enrgije po proizvodnim linijama. Sistem će pratiti i vršnu snagu fabrike i upravljaće dominantnim potrošačima kako bi se sprečilo probijanje vršne snage. 
 
Kao rezultat menadžment će dobiti informacije o učešću troškova električne energije po jedinici proizvoda, što će omogućiti efikasnije planiranje proizvodnje i sniženje troškova po jedinici proizvoda. Sa druge strane, služba održavanja će konstantno imati uvid u kvalitet napona u trafo stanicama, nivo opterećenja transformatora i kablova, kao i rano upozorenje na kvarove tipa preopterećenje, nesimetrija, sniženi napon, ispad osigurača, itd.... Softver koji analizatore je SCADA tipa i pored nadzora nad energetikom fabrike u realnom vremenu, obezbeđuje i automatizovano štampanje izveštaja o potrošnji električne energije po proizvodnim celinama na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, dokumentovanje svih poremećaja u naponu napajanja, alarmiranje električara putem SMS-a, itd... Očekivano smanjenje vršne snage fabrike zbog primene ovog sistema je oko 15%, i samo po tom osnovu investicija u opremu i softver će se isplatiti kroz tri meseca od puštanja u rad.

Kompenzacija reaktivne snage u Frikom A.D.

posted Jan 23, 2010, 8:08 AM by nikola laketic   [ updated May 5, 2010, 3:26 AM ]

 
Kompanija Frikom AD i Avalon Partners potpisale su krajem 2008. godine ugovor o poslovima na racionalizaciji troškova električne energije i kompenzaciji reaktivne snage. Ugovorom je obuhvaćena rekonstrukcija i ugradnja filterske opeme za kompenzaciju reaktivne snage kao i ugradnja sistema za nadzor nad potrošnjom električne energije na svim transformatorima u fabrici. Ugovorom je definisano i plaćanje navedenih radova isključivo iz ostvarenih ušteda. 

Posle nešto više od godinu dana od aktivacije ugovora ostvarene uštede su potpuno otplatile vrednost ugovora. Od januara 2010. godine, troškovi reaktivne energije su praktično  nepostojeća stavka u budžetu Frikom AD.

Airpor City Beograd poboljšao kvalitet napona za svoje korisnike!

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Michael Gibbs   [ updated Feb 9, 2010, 8:00 AM by nikola laketic ]

U okviru stalnih napora za održanjem visokog kvaliteta usluge, uprava Airport City Beograd je u saradnji sa Avalon Partners d.o.o. izvela projekat poboljšanja kvaliteta napona napajanja u svojim objektima.

Zbog velike koncentracije nelinearnih potrošača u objektima, kao što su računski centri, call centri, frekventni regulatori za HVAC, halogeno i fluo osvetljenje, itd... registrovano je pogoršanje kvaliteta napona napajanja (povećana izobličenja napona) i povećana potrošnja reaktivne energije. Posle izvršenih merenja i analize kvaliteta napona, izvedena je ugradnja filtera viših harmonika u trafostanicama svakog objekta. Na ovaj način postignut je dvostruki efekat: najveći deo struja viših harmonika (koji generišu nelinearni potrošači u objektima) je prigušen, a izobličenja napona su svedena ispod 2% što je izuzetan rezultat. Izobličenja u naponu napajanja su smanjena dva puta, a struje viših harmonika su snižene tri puta u odnosu na period pre rekonstrukcije.
Dodatni efekat je smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju usled potpune kompenzacije reaktivne snage.
 
U okviru ovog projekta u trafo stanice ugrađeni su analizatori potrošnje električne energije i regulatori vršne snage. Ovi uređaji povezani su na postojeći BMS sistem i koriste se za limitiranje vršne snage objekata u cilju smanjenja troškova.

1-10 of 11